Beleidsplan/doelstelling Stichting Vrienden van Lichtpunt

Beleidsplan 2017

Inhoudsopgave 

 1. Doelstellingen van Stichting Vrienden van Lichtpunt 
 2. Wijze van werving van gelden 
 3. Beheer van het vermogen
 4. Bestuur 
 5. Activiteiten bestuur 
 6. Besteding van het vermogen 

 1. Doelstellingen van 'Stichting Vrienden van Lichtpunt.'

Stichting Vrienden van Lichtpunt is gevestigd aan de Foarwei 111 (9298 JE) te Kollumerzwaag.

De doelstellingen van Stichting Vrienden van Lichtpunt zijn:

 • Het beheren van kapitaal en goederen voor het ondersteunen van de Lichtpuntorganisatie. (Maatschappelijke Opvang en Lichtpuntloods)
 • Het ondersteunen van projecten en activiteiten van de Lichtpuntorganisatie.
 • Zich inzetten voor de in nood verkerende medemens.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen nut.

 2. Wijze van werving van gelden

'Stichting Vrienden van Lichtpunt' ontvangt haar inkomsten door middel van giften en donaties. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.

Ter stimulering kunnen er acceptgiroacties worden gehouden en kan er actief aan fondswerving gedaan worden

3. Beheer van het vermogen.

De penningmeester behartigt de financiële zaken van de stichting. Hij wordt bijgestaan door een administrateur/boekhouder. Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt.

4. Bestuur 'Stichting Vrienden van Lichtpunt'  heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een

penningmeester. 

 • Voorzitter is de heer R. Veenstra, woonachtig aan de Teunissenwei 44 (9104ER) te Damwâld.
 • Secretaris is de heer G, Idsardi, woonachtig aan het Wyldpaed West 22 (9287 VK) te Twijzelerheide;
 • Penningmeester is de heer E. de Jong, woonachtig aan de Doniawei 30 (9104 GM) te Damwâld.

5. Activiteiten bestuur:

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. 

Activiteiten worden steeds gepland in overleg met  de coördinator van de Opvangorganisatie.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
 2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

6. Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer: 

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

?