Missie en Visie

Home » Missie en Visie

 Onze Missie

Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden met een sterke christelijke identiteit. Geloof, hoop en liefde zijn centrale waarden van waaruit we onze kwetsbare medemens ten dienste willen zijn, vanuit de opvang maar ook tijdens ontmoeting. Wij zien Mensen als waardevol en dat we zorg mogen dragen voor elkaar. Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten.

Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan.

Lichtpunt is primair gericht op de opvang van kwetsbare (volwassen)mensen met GGZ problematiek, waaronder dak en thuislozen. Bewoners[1]krijgen vanuit christelijke waarden opvang- onderdak- ontmoeting en aandacht met inzet van beroepskrachten en vrijwilligers. Een belangrijke waarde is wederkerigheid, daarom verwachten wij van de bewoners dat zij (weer) een bijdrage aan samenleving (gaan) leveren. Uitgangspunt is dat ieder mens naar vermogen mee kan, mag doen. Wij zien Mensen als waardevol en ‘Mei Elkoar’ er zijn voor de naaste.

Onze Visie

Ø  Lichtpunt richt zich op de juiste en passende- individuele begeleiding van bewoners voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is vanwege het leven dat tegenzit door bijv. psychiatrische problematiek, dakloosheid, huiselijk geweld, verslavingen, schulden etc. Hoewel het goed is om ambities te hebben is het tegelijkertijd belangrijk om oog te hebben voor de randvoorwaarden! Zoals er nu volop signalen zijn dat “kwetsbare regio’s” (regio waar Lichtpunt actief is) nog kwetsbaarder geworden zijn. Afbouw van voorzieningen en een terugtredende overheid dragen extra bij aan de kwetsbaarheid.

Ø  Onze individuele begeleiding is gericht op het vinden van een match van de juiste begeleiding, in de juiste woning, in de juiste omgeving en een (toekomstige)omgeving die krachtig genoeg is om kwetsbare bewoners op te vangen en die past bij de bewoner. De begeleiding is ook gericht op ondersteuning op het vlak van financiën, het zich thuis gaan voelen bij Lichtpunt, in het dorp, het (weer) opbouwen van een sociaal netwerk en het zoeken van werk, opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Ø  Kwetsbare mensen wonen tijdelijk en als het echt niet anders kan permanent bij Lichtpunt in een begeleide woonvorm of een beschermde woonomgeving. Lichtpunt wil samen met bewoners-familie en andere stakeholders waar het kan werken aan herstel en vergroten van de participatiemogelijkheden, om uiteindelijk weer zelfstandig te gaan wonen en goede ondersteuning in de eigen omgeving te bieden.

Ø  Lichtpunt zet in op het weer Thûs Wonen voor bewoners, daarbij is vertrouwen van een woningcorporatie en draagvlak van de mienskip noodzakelijk. Om deze ambitie te faciliteren wordt, als er sprake is van terugval, van overlast of andere problemen ingezet op ‘Terugkeer garantie’. Dit is volgens Lichtpunt een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde uitstroom. 

      Voor de kwetsbare groep die weer zelfstandig gaat wonen met ondersteuning wordt:

§  Ambulante begeleiding opgezet

§  Samenwerking gezocht met lokale kerken, gemeenten, woningcorporatie en collega zorgorganisaties en anderen.

Ø  De bestaande dagbesteding wordt de komende jaren geleidelijk omgevormd naar:

§  Activerend werken, met behulp van de participatieladder, gericht op terugkeer in de maatschappij. Het werken kan ook buiten Lichtpunt worden gezocht.

§  Dagbesteding gericht op stabilisatie van sociale contacten en participatie op maat.

Hoofdlijn Strategie

De hoofdlijn is dat Lichtpunt gebruik maakt van het momentum. Dit is voor Lichtpunt de ingebruikname van 20 nieuwe appartementen. Het aantal wooneenheden komt hiermee op 34. Met deze ingebruikname van de 20 nieuwe appartementen in het laatste kwartaal ’21 kan meer maatwerk worden geleverd en de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving beter worden gefaciliteerd. Dit omdat Lichtpunt appartementen en gebouwen op het eigen terrein heeft waar zowel beschermd, begeleid wonen en WLZ, kan worden aangeboden. Samenwerking met de lokale woningcorporatie moet de doorstroom faciliteren.

Tegelijkertijd worden erop het beleidsterrein WMO-WLZ drie belangrijke wijzingen doorgevoerd. Dit zijn:

a)    Het nieuwe inkoop beleid ’22 van de gemeentes, wat resulteert in aangescherpte inkoopvoorwaarden voor Beschermd Wonen.

b)    De WLZ is sinds mei 2022, middels een contract met het Zorgkantoor, van toepassing

c)    De overheden zetten in op reductie van het aantal plaatsen beschermd wonen, in Fryslân wordt gewerkt o.a. samen met corporaties aan het programma ‘Weer Thûs’.

 

 [1] Bewoners is de verzamelnaam voor onze tijdelijke gasten- urgente opvang, bewoners- huurders

 

?